Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening
 

Veileder for fagfellevurderingen av bidrag i sjangeren evidensbasert praksis

 

Psykologtidsskriftet ønsker å få vurdert følgende kriterier. Ikke alle punktene er nødvendigvis relevante.
 
Innhold:
 
 • Aktualitet og relevans: Er artikkelens tema aktuelt og relevant for evidensbasert psykologisk praksis?
 • Kvalitet: I hvilken grad er innholdet knyttet opp mot prinsipperklæringens tre pilarer (”Evidensbasert psykologisk praksis er integrering av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål”)?
 • Hva er tekstens styrker og svakheter?
 • Problemstilling: Er problemstillingen presis og relevant?
 • Litteraturutvalg: Refereres solide, oppdaterte og sentrale kilder innenfor feltet? Beskrives hvordan litteratur er søkt opp?
 • Rekruttering og seleksjon av pasienter: Gjengis tilstrekkelig informasjon av hvordan utvalget er gjort? 
 • Etikk: Følger bruk av kasuistikk/pasientmateriale forskningsetiske retningslinjer?
 • Presentasjon/diskusjon: Er presentasjonen av kunnskapen balansert? Belyses problemstillingen tilstrekkelig? Drøftes implikasjoner for praksis på en grundig og pedagogisk måte?
 • Avslutning/konklusjon: Besvarer forfatteren problemstillingen, hverken mer eller mindre?
 • Veien videre: Hva er artikkelens forbedringspotensiale og muligheter for videreutvikling?
   
Form:
 • Disposisjon: Har artikkelen en logisk sammenheng?
 • Språk: Er artikkelen pedagogisk? Er språket godt nok?
 • Abstract: Inneholder det engelske sammendraget, bakgrunn, mål/hensikt, hovedpoenger og implikasjoner for praksis?
 • Tabeller/figurer: Er disse lesbare? Tilfører de noe ekstra?
 • Referanser: Er referansene i løpende tekst og litteraturlisten i tråd med APA 5 eller 6, og med norske rettskrivningsregler?
 • Lengde: Er artikkelen innenfor makslengden på 28 000 tegn inkludert mellomrom og referanser? (Lengre artikler kan avtales med redaksjonen)