Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

 

Skriv for oss!

Tidsskrift for Norsk psykologforening er et generelt psykologisk tidsskrift som kommer 12 ganger i året. Her finner du blant annet vitenskapelige artikler, essay, reportasjer, intervju, kulturstoff, kronikker og debattinnlegg.

Siden 1964 har Psykologtidsskriftet vært en viktig aktør i norsk psykologi. Psykologtidsskriftet er det klarte største tidsskriftet innenfor psykologi og psykisk helse, med et opplag på mer enn 10.000 hver måned. Vi leses av tilnærmet alle norske psykologer, i tillegg til at vi når en rekke andre lesere, som politikere, helse- og sosialarbeidere, redaksjoner og utdanningssteder. Psykologtidsskriftet publiserer og kommuniserer også innholdet sitt i sosiale medier, samt at alt stoff er tilgjengelig på nettsidene våre. 

Psykologer og andre er velkomne til å spre ny kunnskap og lufte meninger i tidsskriftet. Vi ønsker klar tale, det vil si originale tekster med tydelige og velbegrunnede poenger.

Her finner du en kort beskrivelse av tidsskriftets sjangre og spalter. Når du velger sjanger, er det viktig at du tenker over hvilken form som passer best til budskapet ditt.

 

VÅRE HOVEDSJANGRE

Vitenskapelig artikkel

Vitenskapelige artikler som publiseres hos oss har gjennomgått en grundig redaksjonell prosess med fagfellevurderinger. Psykologtidsskriftet er et godkjent nivå 1-tidsskrift og vitenskapelige artikler gir publikasjonspoeng. Tidsskrift for Norsk psykologforening er indeksert i PsychInfo.

Maksimal lengde: 28 000 tegn inkludert mellomrom, referanser og tabeller.


Retningslinjer for vitenskapelige artikler finner du her.

 

Praksisorientert oversikt

Denne typen artikkel gir et oppdatert overblikk over et forskningsområde eller et praksisfelt. Teksten kan ta utgangspunkt i erfaringer, kasus, forskning eller aktuelle spørsmål knyttet til yrketsutøvelse eller samfunnsforhold. I denne sjangeren stilles det ikke krav om vitenskapelig originalitet. Artiklene blir som regel ikke fagfellevurdert. 

Maksimal lengde: 28 000 tegn inkludert mellomrom og referanser.

 

Fagessay

I fagessayet drøfter skribenter relevante temaer innenfor fagpsykologien, gjerne med en sterkere fortellerstemme sammenlignet med den vitenskapelige artikkelen. Fagessay gjennomgår som regel ikke fagfellevurdering.

Maksimal lengde: 20 000 tegn inkludert mellomrom og referanser.

 

Fra praksis

Fra praksis-bidrag har mange av essayets kvaliteter, men tar utgangspunkt i psykologers praktiske hverdag. Tekster fra praksis handler om erfaringer fra psykologers arbeid i mange forskjellige sammenhenger, og kan ta utgangspunkt i terapeutiske vignetter, være refleksjoner om spesifikke pasientgrupper, drøfting av etiske dilemmaer eller handle om organiseringen av psykologhverdagen. Et godt fra praksis-bidrag løfter frem nye perspektiver på praksis og viser frem kompleksiteten i arbeidet på en balansert måte. Bidraget bør gå inn i den faglige dialogen om hva som er god psykologisk praksis. 

Maksimal lengde: 20 000 tegn inkludert mellomrom og referanser.

 

Manuskripter i de ovennevnte sjangrene sendes til sjefredaktør Bjørnar Olsen: bjornar@psykologtidsskriftet.no

 

Oppsummert - kort om psykologisk forskning

Gjennom Oppsummert ønsker vi å gi leserne en snarvei til forskningsfronten. I spalten vil vi at forskeren(e) gir en oppsummering av et forskningsprosjekt. Spalten fungerer som en vitenskapelig artikkel i kortform, men uten de samme kravene til referansebruk. Skribenter bør ha en tydelig fortellerstemme og bruke et aktivt språk, og særlig formidle hvorfor prosjektet er viktig og hva implikasjonene av funnene kan være. Bidrag til denne spalten fagfellevurderes ikke.

Lengde: 7000 til 9000 tegn inkludert mellomrom og referanser. 

 

Fri assosiasjon - historier fra praksis

Denne spalten er en kort variant av fra praksis-sjangeren, men er mer leken og personlig. Skribenter i denne spalten tar ofte utgangspunkt i en historie fra terapirommet eller annen psykologisk praksis, og kommer med personlige betraktninger om fag, psykologrollen, terapisituasjonen, med mer. 

Lengde: 5000 tegn inkludert mellomrom.

 

Ønsker du å skrive tekster til spaltene Fri assosiasjon eller Oppsummert, ta kontakt med fagredaktør Ida Holth: ida.holth@psykologtidsskriftet.no

 

Meninger

Spaltene er åpne for ferske og etablerte stemmer i samfunnsdebatten. Vi ønsker debatt om aktuelle samfunnstemaer, om behandlingsmetoder, ideologi, fagetikk, utdanning, helsepolitikk og lønns- og fagpolitiske spørsmål. Her kan du starte viktige debatter eller svare på innlegg i tidligere utgaver.  Redaksjonen behandler ulike former for debattinnlegg:

  • Hovedinnlegg/kronikk er innlegg om en aktuell problemstilling eller et tema. Vi ønsker også gjerne innlegg som kan starte en debatt. Kronikken er ikke et svar på et annet innlegg. Lengde: 4000 til 8000 tegn inkludert mellomrom.
  • Debattinnlegg kan være svar på et innlegg og er kortere enn et hovedinnlegg eller kronikk. Lengde: 2000 til 3000 tegn inkludert mellomrom.
  • Vi tar også inn aktuelle replikker eller kortinnlegg. Lengde: 500 til 1500 tegn inkludert mellomrom.

 Send innlegg til debatt@psykologtidsskriftet.no. Frist er den 8. i hver måned.

 

Anmeldelser

Vi ønsker anmeldelser innen ulike kulturuttrykk, for eksempel litteratur, film, teater eller kunst. Fellesnevneren er at uttrykket har en psykologisk forankring eller kan tolkes psykologisk. Bokanmeldelser publiserer vi mest av, og kan strekke seg fra det bredt anlagte bokessayet der flere bøker diskuteres i samme tekst, til mer kortfattede anmeldelser av enkeltverk. Både fagbøker innen psykologifeltet og populærvitenskapelige bøker om psykologi er relevante sjangre.

Psykologer innenfor ulike felt inviteres til å bidra, men også frilansere som er opptatt av psykologi. Vi ønsker velbegrunnede og nyanserte anmeldelser. Hva vi velger å anmelde, er en redaksjonell vurdering basert på relevans og aktualitet for leserne våre.

Ta kontakt med Per Olav Solberg i redaksjonen hvis du har tanker om noe du har lyst å anmelde. Tekster sendes til perolav@psykologtidsskriftet.no eller redaksjonen@psykologtidsskiftet.no.

Redaksjonen kan forkorte innsendte bidrag.

 

Ferdigstillelse og viderepublisering

Psykologtidsskriftet er ansvarlige for titler, ingress og mellomtitler. Manus ellers skal godkjennes av forfatter. Alle bidrag kan publiseres på nett. Innlegg kan også bli publisert i andre medier Psykologtidsskriftet inngår avtale med.

 

Interessekonflikter?

Husk å oppgi om det foreligger særskilte interesser som kan påvirke hvordan lesere oppfatter og tolker arbeidet ditt. Har arbeidet blitt sponset av en eller flere? Har du selv eller andre økonomiske interesser av å publisere stoffet? Jobber du for eller tar oppdrag fra organisasjoner eller institusjoner som kan ha interesse av at et materiale presenteres på en spesiell måte? Eller har du personlige forbindelser eller interesser som kan påvirke eller påvirkes av det du skriver om?

Oppgi også om arbeidet ditt har blitt publisert tidligere. Som en hovedregel aksepterer vi bare originalmanuskripter, men vi kan vurdere unntak om stoffet er av spesiell interesse, eller er tilstrekkelig bearbeidet og tilpasset våre sjangre. Dette må alltid avklares med redaktøren.