Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

LeserneSpor

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side 1224

Leserne spør

Eilert Ringdal

Forhandlingsjef i Psykologforeningen

Hypnose

Hypnose

På den klinikken jeg jobber, har en kollega med treårig helseutdanning nå begynt på et kurs i hypnose. Hva har skjedd med Schjelderups gamle hypnoselov – har den gått tapt i de nye helselovene? Er det kun forsvarlighetsprinsippet som er enerådende nå? Mange av våre pasienter har både rusproblemer og psykiske lidelser. Det kan ikke bli forsvarlig behandling dersom andre enn psykolog eller lege benytter hypnose. Avdelingen her på helseforetaket dekker riktignok ikke denne utdanningen, men kan ledelsen forhindre at vedkommende bruker slike metoder i behandlingen?

Fremdeles bevisst

Mange tror feilaktig at det spesielle forbudet mot at andre enn psykolog og lege kan utøve hypnose, forsvant sammen med kvakksalverloven. Straffeloven § 364 regulerer imidlertid fremdeles dette: «Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 maaneder straffes den, som anvender noget Middel eller nogen Fremgangsmaade, hvorved en anden med sit Samtykke hensættes i hypnotisk Tilstand eller i Afmagt, Bevidstløshed eller lignende Tilstande. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at en læge eller en psykolog benytter hensettelse i sådan tilstand i vidensabelige øiemed eller ved sygebehandling.» I tillegg til straffelovens klare forbud så vil også helsepersonellovens krav om forsvarlighet nødvendigvis komme til samme konklusjon. Helsepersonelloven gjelder jo kun helsepersonell når det er handlinger som skjer utenfor helsetjenestene. Derfor er det nødvendig med uttrykkelig forbud i straffeloven, slik at personer ikke kan underlegges hypnose utført av ikke-helsepersonell utenfor helsetjenestene. I dette tilfellet er det opplagt at ledelsen har plikt til å sørge for at ulovlig behandling ikke finner sted.

Alt på en gang

Alt på en gang

Jeg har jobbet to år på et PP-kontor samtidig som jeg fullførte siste deler av utdannelsen i Danmark. Jeg venter nå på eksamenspapirene fra Danmark, og deretter tar det lang tid før Autorisasjonskontoret for Helsepersonell får behandlet min sak og utsteder midlertidig lisens som psykolog, slik det er vanlig for oss med utdannelse fra Danmark. I september får jeg barn. Kan jeg i det hele tatt være med i de lønnsforhandlingene som skal foregå i kommunen i høst? Inntil jeg har lisens, er jeg formelt bare studentmedlem.

Også med is i magen

Så lenge du er medlem, kan den hovedtillitsvalgte for Psykologforeningen i kommunen forhandle for deg. Dette gjelder også om du er studentmedlem. De lokale forhandlingene i kommunen gjelder med virkning fra 1. mai 2006, og på det tidspunktet var du i jobb. Du er derfor helt klart omfattet av hva det kan forhandles for. At du på et senere tidspunkt går ut i betalt barnepermisjon, skal ikke ha noen innvirkning på verken om det skal forhandles eller for hvor mye lønnsøkning du skal få som resultat. Likestillingsombudet har her entydige avgjørelser.

Tvang og lønn

Tvang og lønn

Jeg har nå gjennomført Psykologforeningens kurs i helselovgivningen og tilfredsstiller da alle kompetansekrav for å kunne foreta tvangsvedtak. Hva får jeg i lønnskompensasjon dersom arbeidsgiveren delegerer myndigheten til å foreta tvangsvedtak til meg?

Villig til ansvar

Det varierer hvor mye ekstra ansvar og arbeid det medfører å foreta tvangsvedtak. I noen avdelinger vil de som gis myndighet til å foreta tvangsvedtak, ha daglig befatning med slike saker. Der det sjelden foretas tvangsvedtak, vil arbeidsgiveren ofte ikke ønske å ha noen fast kompensasjon, og henvise lønnsspørsmålet til de vanlige forhandlingene. En del foretak har innarbeidet faste tillegg, men tilleggene står for øyeblikket ikke i noe rimelig forhold til det ansvar psykologen påtar seg. I løpet av de fem årene som har gått siden psykologer kunne benyttes til slike oppgaver, har det de fleste steder nå blitt rutine at psykologer som er kvalifisert til oppgaven, også blir pålagt myndigheten. Tvangsvedtak medfører en stor belastning – ikke bare personlig, men også i form av ryddig og faglig stringent skriftlig begrunnelse for vedtaket og møte med kontrollkommisjonen. Det er viktig at pasienter som er i en slik vanskelig situasjon, får en solid faglig forankret vurdering, der også alternativer til tvang tas med, og hvor pårørende ivaretas. Den lønnsmessige konsekvensen av dette er noe Psykologforeningens hovedtillitsvalgte på helseforetakene jobber aktivt med.

Til toppen av artikkelen