Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Bokanmeldelser

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 6, 2005, side 537-539

Tvillinger og forholdet mellom dem

Tvillinger og forholdet mellom dem

2005-06-537-01-d.jpg

Anne Mari Korbøl Torgersen Tvillinger og forholdet mellom dem Cappelen Akademiske Forlag, 2004 Kr 298. 210 sider. ISBN 82-02-22619-8

Det er mange myter og historier om tvillinger. Denne boka handler om virkelige historier som beskriver ulike tvillingforhold, og om hvordan relasjonen påvirker utviklingen av personlighet. I tvillingstudier har det ofte handlet om psykopatologi og andre problemer, med fokus på arv og miljø. Anne Mari Torgersen beskriver hvordan det er å vokse opp med et søsken som enten er genetisk lik eller ulik, men har same alder. Bakgrunnen er hennes egen tvillingforskning og erfaring som barnepsykolog. Som fagperson har hun vært aktiv i Tvillingforeldreforeningen. Hun har studert forskjeller i temperament hos barn og ungdom, og har doktorgrad innen feltet. I den sammenheng har hun fulgt 53 tvillingpar fra fødsel og til de fylte 30 år, og fått mye informasjon om tvillingforhold på ulike alderstrinn, om utvikling og om familier med tvillinger. En undersøkelse over så lang tid har gitt et allsidig og fascinerende perspektiv på hvordan det kan være å vokse opp som tvilling. Bilder fra hennes intervjuer og hjemmebesøk gir et annerledes innblikk i forskning.

Første del av boka omhandler fakta, som forekomst, forskjeller mellom eneggede og toeggede tvillinger, og generelle betraktninger. Andre del tar for seg ulike sider av tvillingforholdet, med mange historier og eksempler. Forholdet mellom tvillingene og hvordan dette utvikles på ulike alderstrinn beskrives og diskuteres. Dette temaet får størst plass, og er etter min mening mest interessant. I bokens tredje del diskuteres hvordan familietype, søsken og miljø påvirker utvikling hos tvillinger. Bokas inndeling gir mulighet til å lese den på forskjellig måte, slik at en gjerne kan begynne med den delen en er mest interessert i.

Et interessant spørsmål er forskjell i dominans i et tvillingpar. Hos toeggede tvillinger ser en gjerne en tydelig ulikhet i hvem som bestemmer ut fra temperament og anlegg. Dominans hos eneggede tvillinger kan veksle med alder. Men selv om de er genetisk like, kan det dannes et mønster der den ene blir talsperson for begge to. Samspillet dem imellom og forholdet til foreldrene kan forklare denne ulikheten. Dersom den ene tvillingen har vært mer syk enn den andre, kan det også ha betydning.

Råd som blir gitt til tvillingforeldre omhandler ofte at den enkelte må få utvikle sin egenart. Dette blir en spesiell utfordring når to er genetisk like. I tenårene kan det komme et opprør mot tvillingpartneren for å markere seg. Dette kan føre til at en ungdom tar valg ut fra ønsket om å være ulik, og en dominerende tvilling kan presse den andre til å velge annerledes enn en selv. Når dette skjer, er det viktig å forstå hvilke mekanismer som ligger bak. Selv om tvillingene kan være innbyrdes uenige, kan de stå sammen overfor foreldrene og bli veldig sterke. Men ikke alle gjør like mye opprør. Dette avhenger av temperament, et tema som boka tar opp i flere sammenhenger. Eneggede tvillinger samarbeider og konkurrerer ofte på en positiv måte, og de kan være med å inspirere hverandre til å yte ekstra, for eksempel i sport. Når det er stor likhet i forutsetninger, kan forventninger om at de alltid skal gjøre det like bra, øke konkurransen, og små forskjeller kan bli overdimensjonert, noe som er viktig å være oppmerksom på. Mens eneggede tvillinger vanligvis har en spesiell nærhet, kan denne samhørigheten variere hos andre tvillinger. De kan ha ulike opplevelser, venner og fritidsaktiviteter, og forholdet dem imellom kan ligne på andre søsken som er nær i alder.

I siste del av boka stilles spørsmål om det er en risiko eller ressurs å være tvilling. Gjentatt forskning viser at det ikke er mer psykiske problemer hos tvillinger enn hos andre. Siden flere er født før termin, kan dét være en risiko, og det kan bli dobbelt vanskelig hvis en eller begge tvillingene er syke. Generelt er det imidlertid ikke holdepunkter for at tvillinger får for lite av nærhet og oppmerksomhet fra foreldrene sine. For det meste synes det å være positivt å vokse opp med en som er jevngammel og aldri være ensom. Spesielt er det viktig i vanskelige situasjoner. Eneggede tvillinger vil også forstå hverandre på en spesiell måte.

Anne Mari Torgersen skriver i et alminnelig språk, med lite bruk av faguttrykk. Mange fortellinger og eksempler gjør boka konkret og forståelig. Det faglige innholdet er likevel ikke forenklet. Når forfatterens egne funn drøftes sammen med andre og større undersøkelser eller teorier, får en et utvidet perspektiv på det å være tvilling. Slike diskusjoner og referanser til andre studier kunne jeg gjerne ønske mer av. Forfatteren gir ikke direkte råd til de som måtte ønske det. Spennende informasjon og refleksjon gir større forståelse for det spesielle med tvillinger, og leseren får mulighet til å se på tvillinger og forholdet mellom dem på nye måter.

Tvangslidelse – forståelse, diagnostisering og behandling

Tvangslidelse – forståelse, diagnostisering og behandling

2005-06-538-01-d.jpg

Jarle Eknes Tvangslidelse – forståelse, diagnostisering og behandling Universitetsforlaget, 2004 Kr 379 sider. ISBN 82-15-00540-3

Tvangslidelser regnes å være den fjerde største gruppen innen psykiske lidelser og rammer omtrent 2 % av befolkningen i løpet av livet. Men som det blir påpekt i boken har kunnskapen om tvangslidelse vært høyst varierende i fagmiljøene.

Det blir innledningsvis gjort klart at boken er «ment som et bidrag for å gjøre relevant kunnskap om forhold knyttet til tvangslidelse lett tilgjengelig for fagpersoner og andre interesserte. Men forst og fremst er det en fagbok rettet mot psykologer, leger, vernepleiere, sykepleiere og andre som arbeider klinisk med psykisk helse». Bokens målgruppe er med andre ord svært bred.

I den første delen av boken blir tvangslidelser presentert fra et historisk perspektiv. Informasjon om lidelsens forekomst og beskrivelse av relevante symptomer blir også vektlagt. Det er god bredde i beskrivelsen av ulike tvangstanker og tvangshandlinger. Dette er en stor styrke for boken da lidelsen kjennetegnes ved stor variasjon i symptomutforming.

Beskrivelsen av årsaker til lidelsen fremstår som noe bastant gjennom utsagn som at lidelsen «sjelden eller aldri» utvikles uten at en er genetisk disponert for dette. Kognitive modeller for utvikling og opprettholdelse av lidelsen blir i liten grad nevnt. Dette bryter med en trend innen forskningslitteraturen der fokus på årsaksforklaringer har blitt nedtonet til fordel for beskrivelse av mekanismer som bidrar til opprettholdelse av lidelsen.

I forhold til diagnostikk fremstår boken som omfangsrik og god. Flere lidelser som regnes å være beslektet med tvangslidelser, eller som ofte opptrer sammen med lidelsen, blir beskrevet. I denne delen av boken kommer forfatterens primære interesseområder tydelig frem. Det kan her nevnes at det er brukt nærmere ni sider på beskrivelse av autisme, mens beskrivelsen av andre angstlidelser, som er de vanligste komorbide tilstandene, er beskrevet på mindre enn en side.

I forhold til psykologiske og miljøterapeutisk behandling fremstår boken som noe overflatisk. En rekke tilnærminger blir nevnt, men her savnes det at forfatteren i større grad går i dybden. Flere pasienteksempler, flere råd knyttet til behandlingsmessige utfordringer og typiske «fallgruver» hadde hevet fremstillingen. Det er også en svakhet for boken at teknikker fra kognitiv terapi i liten grad nevnes. I forhold til medikamentell behandling er boken omfattende og god.

I bokens siste kapitel gir forfatteren en svært interessant beskrivelse av tilnærminger knyttet til behandling av personer med psykisk utviklingshemming. Dette kapitlet inneholder mange og gode pasienteksempler. Det er også tydelig at det er skrevet med en entusiasme som lesere kan nyte godt av.

Kjærlighet i hastighetens tid

Kjærlighet i hastighetens tid

2005-06-538-02-d.jpg

Sissel Gran Kjærlighet i hastighetens tid Aschehoug, 2004. Kr 349. 335 sider. ISBN 8203227244

Dette er en bok om paret, den imaginære skikkelsen som svever over og i de to som utgjør et par. Forfatterens budskap er at det kreves mental konsentrasjon og følelsesmessig arbeid for å få paret til å vokse. Personene kan vokse og trives, men når vanskelighetene melder seg får man ikke i pose og sekk. Det må personlige forandringer til for å skape et par. Her introduseres begrepet det moderne paret som lever i hastighetens tid. De klassiske kjærlighetsidealene er romantikk og erotikk, men det modern paret har i tillegg tatt opp i seg tanker som vennskap og demokrati. Vennskap er behovet for fortrolighet, støtte og interesse fra den andre, og demokrati er maktfordeling, problemløsning, kompromisser og retten til å reise seg fra forhandlingsbordet å gå. Dermed gis en retten til å skille seg hvis en taper i fordelingen av makt eller ydmykes og krenkes på personlige verdier og grenser.

Forfatteren spør om parforholdet i fremtiden virkelig vil ta opp i seg vennskaps- og demokrati-idealene, om bade lidenskapen og vennskapet kan leve i paret. Hastighetens tid henspiller på det turbo-liv med tidsklemme og krav på alle kanter som tårner seg opp og tærer på parets grenser. Paret kan skrumpe helt inn, og tilbake sitter bare foreldrene. Da er det fare på ferde.

Men hva er et par? I bokens to innledningskapitler tar forfatteren for seg hva et par er, og definerer nærmere kjærlighetsbegrepet. I de neste fire kapitlene kan vi lese om hvordan det kan gå fra vondt til verre; hvordan små bekker kan bli til flommer av konflikter. Vi inviteres inn i parets rom sammen med forfatteren. I dette rommet lykkes hun i sin hensikt med å skape møter som engasjerer, interesserer og bare sjelden kjeder.

Det er to ting som bærer gjennom hele teksten. En ekte omsorg for paret. For at paret må få leve og få forrang. Og kunnskaper fra klinisk erfaring som renner ut av en skarp og levende penn. De store aha-opplevelsene står ikke i kø, men gjenkjennelsen og innsikten som forfatteren ønsker å skape smyger seg innpå en. Vi blir påminnet om temaer vi alle kan kjenne oss igjen i. – Ja, det er akkurat slik parlivet er, er en tanke om ofte kommer under lesningen. Her er det ikke forskeren og analytikeren som taler, men journalisten, fortelleren og formidleren. Bruk av korte vignette underbygger teksten, samtidig som et bredere bilde enkelte steder trekkes inn fra familieforskningen.

Spørsmålet hva som kan gjøres for å få kjærligheten til å vare, besvares i de to siste kapitlene. Dette er jo det evige spørsmålet som kunne fortjent en egen bok, i tillegg til de utallige som allerede er skrevet. Men ett viktig svar er at personlige forandringer ikke kommer uten smerte, og menneskets evne til å tåle, utholde og regulere vanskelige følelser er en viktig forutsetning. For å gå løs på dette trenger man viljen til å ville det, for å si det slik et nordnorsk par forteller i boken; vi må stå han av.

Budskapet er at kjærligheten kan få plass i hastighetens tid. Noe av svaret ligger i en gjenerobring av langsomheten. De parene som klarer seg, har evnen til å senke tempoet, lande i seg selv. Det kan gi en åpenhet som kan forene lidenskap og vennskap.

I floraen av samlivslitteratur star denne boken seg meget godt. Det er gledelig at en norsk psykolog gjennom sin profesjonalitet formidler seg på så direkte og forståelig måte. Hun fortjener mange lesere.

Tenk hvis ... hva så? En selvhjelps- og behandlingsmanual for panikklidelser

Tenk hvis ... hva så? En selvhjelps- og behandlingsmanual for panikklidelser

2005-06-539-01-d.jpg

Rolf Aarøe og Margit Øiesvold Tenk hvis … hva så? En selvhjelps- og behandlingsmanual for panikklidelser Gyldendal Akademisk, 2004 Kr 250. 192 sider. ISBN 82-5-33337-8

Boken henvender seg både til pasienter med panikklidelse, studenter og fagfolk i psykisk helsevern som har interesse for kognitiv terapi og panikklidelse. Den er skrevet både som en selvhjelpsbok og som en manual for gruppebehandling eller individualterapi.

Boken er delt inn i fire hoveddeler der det gjennomgås hva panikklidelse er, hva kognitiv terapi er, en selvhjelpsdel og en behandlerveileder for gruppebehandling. I tillegg er det en femte del med diverse kartleggings- og registreringsskjemaer.

I den første delen forklarer forfatterne hva panikklidelse er og gir en innføring i normale symptomer på angst. De beskriver også på en lettfattelig mate sammenhengen mellom opplevd fare og aktivering av det autonome nervesystemet, og konsekvenser for symptomutvikling. Utvikling av panikklidelse settes i liten grad inn i en større sammenheng, og jeg savner en diskusjon av sårbarhetsfaktorer og betydningen av sosiale erfaringer.

Bokens andre del om kognitiv terapi gir en gjennomgang av rasjonalet for kognitiv terapi og ABC-modellen. Forfatterne viser på en informativ mate sammenhengen mellom situasjon, tanker, følelser, atferd og fysiologiske reaksjoner som er helt sentral for forståelse av hvordan panikkanfall utvikles.

Bokens tredje del viser på en god måte hvordan de fryktede symptomene kan forklares som naturlige reaksjoner på angst og stress, og hvordan det som skjer kan føre til frykt for hjerteinfarkt, slag, besvimelse eller galskap. Tankemønstre preget av katastrofetenkning kan bidra til å øke angst og dermed symptom-belastning. Sikkerhetsoperasjoner rettet mot å dempe angst i situasjonene, kan på sikt føre til økt angst fordi man ikke får avkreftet troen på at noe katastrofalt kan skje som følge av symptomene.

Bokens fjerde del om gruppebehandling omhandler hvordan boken kan danne grunnlaget for behandling av panikklidelse i grupper. Denne delen kan også brukes for å lage en plan for individuell behandling. Det er lagt ved nyttige skjemaer som kan brukes både ved kartlegging og registrering.

Mange av pasientene en møter i det psykiske helsevern vil nok ha problemer med å gjennomføre instruksjonene i boken på egen hånd. Men kan man få hjelp hos en fastlege eller en kontaktperson fra kommunens psykososiale hjelpeapparat med særlig interesse for dette feltet, kan boken være til hjelp og danne et utgangspunkt for samarbeide om egen behandling. Bokens mange praktiske øvelser kan også gjøre den nyttig for terapeuter som skal lage tilpassede intervensjoner til pasienter i behandlingen.

Boken gir en god innføring av sammenhengen mellom stress og angst, og aktivering av det autonome nervesystemet som kan føre til de fryktede symptomene. Boken tar i liten grad opp sårbarhetsfaktorer, som tidligere erfaringer, biologiske og genetiske forhold ved angst og psykososiale stressfaktorer. Den praktiske delen med beskrivelse av symptomer, tankemønstre, sikkerhetsoperasjoner, øvelser og gjennomføring kan med fordel leses også av behandlere som trenger tips til hvordan lage et individuelt tilpasset angstmestringsopplegg for pasienter med panikklidelse.

Til toppen av artikkelen