Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Forskningsnotiser

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 4, 2015, side 321 Relaterte saker

Smarttelefon kan gjera late tenkarar latare

Det kan vera samanheng mellom hyppige oppslag i søkemotoren og svekka intelligens.

Smarttelefon kan gjera late tenkarar latare

Det kan vera samanheng mellom hyppige oppslag i søkemotoren og svekka intelligens.

2015-04-06-b.jpg

Illustrasjonsfoto: Robert Couse-Baker/flickr.com

Dette hevdar Ph.d.-kandidaten Gordon Pennycook ved universitetet i Waterloo, Canada. Han har studert samanhengen mellom smarttelefonbruk og tenkestil hos 660 forsøkspersonar, skriv HealthDay.com 6. mars i år. Intuitive tenkarar heller mot å basera seg på magefølelsen og instinkt når dei tar avgjerder, medan analytiske tenkarar investerer meir tankeverksemd når problem skal løysast.

Å gjera seg for avhengig av smarttelefonen kan vera uheldig for personar med hang til å ta intuitive avgjerder, då det kan sjå ut til at teknologien gjer dei endå mindre motiverte til å bruka hjernen, fordi informasjonen bare er nokre skjermtrykk unna. Dei kan enda med å slå opp ting dei eigentleg veit eller lett kunne læra seg, men er uvillige til å ta jobben med å grubla seg fram til, seier Pennycook.

Dei canadiske forskarane understreker at det er for tidleg å seia noko om kor vidt smarttelefonane fører til lågare intelligens, men dei fann at intuitive tenkarar ofte brukte søkemotoren i staden for å tenka igjennom ting. Smarttelefonen gjev, slik dei ser det, intuitive tenkarar eit verktøy til å vera endå latare tenkarar. Om du avstår frå aktiv problemløysing, kan det ha alvorlege konsekvensar for hjernen når du eldest, hevdar forskarane, og held fram eit interessant poeng: Vi kjem truleg bare til å bli meir og meir avhengige av teknologiske hjelpemiddel som smarttelefonar. Det er viktig å undersøka korleis dette påverkar den menneskelege fysiologien før teknologien er så inkorporert at det blir vanskeleg å minnast korleis livet var utan.

– Kan henda er vi allereie forbi det punktet, seier medforfattar Nathaniel Barr.

Referanse: Barr, N., Pennycook, G., Stolz, J. A., & Fugelsang, J. A. (in press). The brain in your pocket: Evidence that Smartphones are used to supplant thinking. Computers in Human Behavior.

Sterk samanheng mellom mobbing og PTSD

Eit snitt på 57 prosent av personar som har vore utsette for mobbing, rapporterer symptom på posttraumatisk stress over grenseverdiar for diagnosen.

Sterk samanheng mellom mobbing og PTSD

Eit snitt på 57 prosent av personar som har vore utsette for mobbing, rapporterer symptom på posttraumatisk stress over grenseverdiar for diagnosen.

2015-04-07-b.jpg

Illustrasjonsfoto: YAY Micro

Ein ny litteraturgjennomgang og metaanalyse frå Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er ein sterk samanheng mellom eksponering for mobbing i skule eller arbeidslivet og symptom på posttraumatisk stressforstyrring (PTSD). I alt 29 enkeltstudiar var inkluderte i gjennomgangen, skriv Dagens Medisin 6. mars. Eit snitt på 57 prosent av personane som hadde vore utsette for mobbing, rapporterte symptom på posttraumatisk stress over grenseverdiar for diagnosen.

Til samanlikning reknar ein med at cirka ein prosent av befolkninga til kvar tid lid av PTSD. Blant soldatar som har vore i krig, og blant katastrofeoffer, har 10–20 prosent symptom på forstyrringa. Det same gjeld for 30–40 prosent av dei som har vore utsette for valdtekt.

Alle studiane var basert på tverrsnittsdesign, der mobbing og posttraumatisk stress er målt på same tidspunkt. Det er difor ikkje mogleg å seia om mobbing fører til symptom på PTSD, eller om personar som allereie har PTSD, har auka sjanse for å oppleva seg som mobba, understrekar forskarane bak den publiserte studien.

Referanse: Nielsen, Morten Birkeland et al. (2015). Post-traumatic stress disorder as a consequence of bullying at work and at school. A literature review and meta-analysis. Aggression and Violent Behavior. Volume 21, side 17–24.

Til toppen av artikkelen