Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Forskningsnotiser

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 11, 2015, side 967 Relaterte saker

Typisk menn

Folk assosierer fremdeles vitenskap med menn. Men stereotypiene kan stå for fall.

Typisk menn

Folk assosierer fremdeles vitenskap med menn. Men stereotypiene kan stå for fall.

2015-11-10-b.jpg

Foto: Juliacdrd/Pixabay

Selv i land hvor kvinner utgjør omtrent halvparten av universitets vitenskapelige ansatte, forbinder folk vitenskap med menn i større grad enn med kvinner, viser en ny studie fra Northwestern University, Illinois. Men, når flere kvinner får seg jobb innenfor forskningen, kan også våre stereotypier være i endring.

Forskerne samlet data fra nesten 350 000 mennesker i 66 land. Deltakerne besvarte en assosiasjonstest via nettet, hvor de ble målt på «eksplisitte fordommer» gjennom å rangere hvor mye de assosierte vitenskap med menn eller kvinner, og «implisitte fordommer», det vil si hvor raskt de assosierte vitenskapsord som «matte» og «fysikk» med mannlige ord som «gutt» eller «mann». Funnene viser at deltakerne gjennomførte sistnevnt oppgave raskere når vitenskapsord ble koplet med «mannlige» kontra «kvinnelige» ord.

David Miller, studiens førsteforfatter, mener resultatene viser hvordan man på tvers av land og kulturer stereotypisk knytter vitenskap til menn, både implisitt og eksplisitt. Nederland viste seg å være det landet som hadde de sterkeste eksplisitte stereotypiene, og de nest sterkeste implisitte stereotypiene. Mexico, Portugal og Spania hadde noen av de laveste skårene på implisitte stereotypier, selv om respondentene assosierte vitenskap mer med menn enn med kvinner. Norge var ikke med i studien.

Miller uttaler at dette er viktig kunnskap da slike stereotypier for eksempel kan bidra til skjevheter i ansettelsesprosesser.

Studien ga imidlertid grunnlag for optimistiske framtidsutsikter: Det ser ut til at i land som har mange kvinnelige forskere, er assosiasjonen mellom menn og vitenskap svakere. Dette er et viktig funn fordi tidligere studier har vist at stereotypier om forskning og kjønn har vært vonde å vende.

Referanse: Miller, D. I., Eagly, A. H., & Linn, M. C. (2014). Women’s Representation in Science Predicts National Gender-Science Stereotypes: Evidence From 66 Nations.

Kilde: www.apa.org/monitor/2015/09/upfront-profession.aspx

Kulturelle stereotypier

Kvinners oppfatning av IT-kulturen hindrer dem i å velge en teknisk utdannelse.

Kulturelle stereotypier

Kvinners oppfatning av IT-kulturen hindrer dem i å velge en teknisk utdannelse.

2015-11-11-b.jpg

Foto: djstute/Pixabay

Hvorfor er det mindre sannsynlig at kvinner velger informatikk og ingeniørfag enn menn, selv om de har vært like teknologinteressert som barn? Dette var et av spørsmålene forskerne Sapna Cheryan, Allison Master og Andrew N. Meltzoff ved Universitetet i Washington i Seattle (USA) ønsket å finne ut av i deres studie om kulturelle stereotypier som ble publisert i februar i år. De trekker flere interessante konklusjoner:

Forskerne mener årsakene ikke har med fagfeltet i seg selv å gjøre, men hvilke stereotypier/fordommer som kommuniseres rundt hva slags typer mennesker det er som har og tiltrekkes av teknologiske jobber, og hva slags verdier de har.

I studien listes det opp flere kulturelle stereotypier som kjennetegner en såkalt «nerde»-kultur, og som bidrar til at jenter i liten grad velger informatikk/tekniske fag. Eksempler på denne typen stereotypier: De som velger IT-fag er ensomme og teknologifokuserte; arbeidet handler i liten grad om samarbeid og om å hjelpe andre; verdiene handler om å bli best mulig, å bli genierklært. Ifølge forfatterne er disse stereotypiene høyst levende i den amerikanske kulturen og en helt sentral faktor som forklarer hvorfor teknologi-interesserte kvinner likevel ikke velger tekniske studier.

Hva kan gjøres med dette?, undrer forfatterne. Her kommer de med en del konkrete råd som alle handler om å synliggjøre mangfold: IT-feltet er like variert som andre bransjer med tanke på hvilke mennesker som jobber der. Men dette vises i liten grad fram i offentligheten og i mediene. Konsekvensen er at kvinner tror de må oppføre seg på bestemte måte for å passe inn i slike miljøer, istedenfor å tenke og være trygg på at feltet ønsker variasjon og mangfold.

Kilde: journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00049/full

Til toppen av artikkelen